Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Zainteresowani kandydaci dołączają:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działającyw publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
  • w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniuniepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  • opinię wydaną przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publicznąporadnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu orazoświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;
  • oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata;
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.