Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • aktualne 2 zdjęcia;
 • karta zdrowia;
 • oświadczenie o adresie zamieszkania, zameldowania i korespondencji (załącznik do pobrania);
 • oświdczenie o chęci uczestnictwa w zajęciach religii (załącznik do pobrania);
 • umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę (pracodawca musi posiadać kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne) (dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia zawód: sprzedawca, cukiernik, kelner).

 

Zainteresowani kandydaci dołączają:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działającyw publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniuniepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • opinię wydaną przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publicznąporadnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu orazoświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;
 • oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata;
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.