Zasady rekurtacjii

  • Zasady rekurtacjii

ZASADY REKRUTACJI
DLA ABSOLWENTÓW PODSTAWÓWKI

Zasady przyznawania punktów za świadectwo

Przeliczanie na punkty
wyników egzaminu ósmoklasisty

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Ocena na świadectwie

Ilość punktów

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania

  1. Język polski
  2. Matematyka
  3. Język obcy nowożytny

0,35

0,35

0,3

punktu za

każdy

uzyskany

procent

  1. Język polski
  2. Matematyka
  3. Dwa wybrane zajęcia edukacyjne*)

celujący

18

72 punkty
/po 18 punktów za każdy przedmiot/

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty Olimpiady oraz uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty
/za jeden tytuł 10 pkt, /

max
18 punktów

Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji
/punkty za świadectwo i egzamin ósmoklasisty/

200 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariatu

3 punkty

*) W zawodzie:

-technik ekonomista, technik rachunkowości – język obcy i do wyboru jeden z następujących przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia

-technik reklamy, technik fotografii multimediów - informatyka lub plastyka i do wyboru jeden z następujących przedmiotów: język obcy, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia

-pozostałe zawody - dwa wybrane przedmioty z następujących: język obcy, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka.

W oddziałach klas pierwszych powinno być 30-stu uczniów. W przypadku zmniejszenia się liczby uczniów oddział może nie zostać utworzony. Każdorazowo w tych sprawach będzie decydował Zarząd Powiatu.

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu