Technik Reklamy

technik organizacji reklamy   
TECHNIK REKLAMY 

- nauka trwa 5 lat 

Technik reklamy jest zawodem niezmiernie popularnym na rynku pracy. Wymaga on łączenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu ekonomii, plastyki, psychologii i informatyki.              Uczeń zapoznaje się z metodami i technikami tworzenia kampanii reklamowej, planów marketingowych, materiałów reklamowych, przy tworzeniu których bardzo pomocny jest zmysł artystyczny. Materiały te opracowywane są przy wykorzystaniu graficznych programów komputerowych.

Nauczysz się:
- pozyskiwać klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,
- dobierać media, środki i nośniki reklamowe,
- stosować różnorodne techniki reklamowe,
- projektować graficznie środki reklamowe,
- stosować sprzęt i materiały wykorzystywane w reklamie,
- organizować działania promocyjne przedsiębiorstwa,
- organizować działalność wystawienniczą,
- badać efektywność i skuteczność przeprowadzonej kampanii reklamowej.

Podstawowe zadania technika reklamy:
- przygotowanie elementów strategii i kreacji reklamowej,
- produkcja i projektowanie reklamy,
- planowanie oraz realizowanie kampanii reklamowej,
- organizowanie sprzedaży reklamowej,
- badanie, analizowanie i ocenianie przekazu reklamowego.

W trakcie nauki zdobywasz dwie kwalifikacje zawodowe:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

 Dodatkowo odbywasz 8 tygodniowe praktyki zawodowe, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – matematyka i język angielski.

W ramach projektów europejskich (np. Erasmus+) część uczniów odbywa praktyki zagraniczne.

Po uzyskaniu tytułu technika reklamy i zdaniu matury, możesz podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych na kierunkach związanych z reklamą.

ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU PRACY:
- praca w agencjach reklamowych, studiach graficznych, działach public relations i marketingu,
- praca w biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu,
- praca w agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej,
- prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług reklamowych.

 

zap