Technik Handlowiec

th ban   

TECHNIK HANDLOWIEC

- nauka trwa 5 lat 

 

Czym zajmuje się technik handlowiec?

Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej. Analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz

ich zachowań rynkowych. Planuje działania sprzedażowe i monitoruje ich efekty. Bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne. Identyfikuje

bariery występujące w handlu oraz określa sposoby ich pokonywania. Określa zasady i skuteczne formy marketingu. Aktywnie komunikuje się z klientem biznesowym. Prowadzi negocjacje z

dostawcami i odbiorcami mające na celu osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług. 

Czego będziesz się uczył?

Przedmioty zawodowe, których będziesz się uczyć: BHP, Podstawy towaroznawstwa, Organizacja sprzedaży towarów, Sprzedaż towarów, Marketing w handlu, Podstawy zarządzania w handlu, Język

obcy w handlu, Rachunkowość handlowa, Sprzedaż internetowa, Organizacja pracy w hurtowni, Pracownia sprzedaży i Pracownia marketingu oraz Praktyka zawodowa. 

Nauczysz się:

 • organizować i prowadzić działalność małej firmy handlowej;
 • analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów;
 • badać możliwości wzrostu udziału firmy na rynku;
 • identyfikować bariery występujące w handlu;
 • analizować skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług;
 • organizować i prowadzić działania reklamowe; 
 • księgować typowe operacje gospodarcze, obliczać podatki;
 • określać koszty działalności handlowej;
 • prowadzić negocjacje handlowe;
 • prowadzić sklep internetowy;

Nasi uczniowie są świetnie przygotowani do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej - w szkole uczą się tego prowadząc firmy symulacyjne.

Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali dwie kwalifikacje zawodowe:


HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Dodatkowo odbywasz 8 tygodniowe praktyki zawodowe, oraz przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – matematyka i język angielski.

W ramach projektów europejskich Erasmus+ można uczestniczyć w zagranicznych praktykach  zawodowych.

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie zdobywają wykształcenie średnie branżowe oraz  tytuł technika handlowca. Po zakończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

 

Technik handlowiec jest przygotowywany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach;
 • realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach;
  • zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Możesz kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość.

zap